Nama Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Hukum TA 2022/2023

NoNama MahasiswaNIMNama Pembimbing 1Nama Pembimbing 2
1Ni Kadek Pebi Tamara Blesensky11215761910009Fakhruddin Razy,S.H.,M.HYandi Saputera, S.H., M.H.
2SARMIDAH11215161910012Fakhruddin Razy,S.H.,M.H.Muhammad Mahendra Abdi, S.H.,M.H.
3Adna Giovani Dasdjar11215761910002Muhammad Mahendra Abdi, S.H.,M.H.Deni Nofrizal,S.H.,M.H
4Dorothy Sola Gracia11215761910004Yandi Saputera, S.H., M.H.Dr. Nikmah Fitriah,S.H.,M.hum.
5Selly Hestiani Sinta11215761910013Achmad Rizky Hasani,S.H.,M.H.Fakhruddin Razy,S.H.,M.H.
6Finka shofia11215761910005Dr. Nikmah Fitriah,S.H.,M.hum.Deni Nofrizal,S.H., M.H.
7Leny Eka Noviyanti11215761910007Deni Nofrizal,S.H.,M.HMuhammad Mahendra Abdi, S.H.,M.H.
8Kenny Pranata11215761910006Dr. Nikmah Fitriah,S.H.,M.hum.Achmad Rizky Hasani,S.H.,M.H.
9Ade Irwanto11215761910001Dr. Nikmah Fitriah,S.H.,M.hum.Muhammad Mahendra Abdi, S.H.,M.H.

Share This Page

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print